ඕපාත උප කාර්යාලීය මහජන පුස්තකාලය

ඕපාත උප කාර්යාලීය මහජන පුස්තකාලය ගම් සභා කාලයේ සිට පැවත එන පුස්තකාලයකි. නමුදු පසුගිය වසර කිහිපයක් තුල මෙම පුස්තකාලය අක්‍රීය තවයවයේ පැතිණි. 2019.01.24 දින පුස්තකාලය යලි ආරම්භ කරන ලදී. එදින සිට ‍මෙිවන තෙක් සාමාජිකයන් 209 ක් සාමාජිකත්වය ලබාගෙන ඇති අතර, පරිග්‍රහණ ලේඛනයේ ඇතුලත් පොත් සංඛ්‍යාව වනුයේ 1696කි.

තවද, දැනුම සයුර පාඨක සාමාජයක්ද ක්‍රියාත්මක වෙි. පාඨක සාමාජය මඟින් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. තවද, නව සාමාජිකයින් පුස්තකාලයේ සාමාජිකවයවය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටී.

Translate »
Need Help? Chat with us