මුදල් ගෙවූ රිසිට් පතේ ඡායා පිටපතක් WhatsApp මගින් අප වෙත යොමු කරන්න.

තවලම ප්‍ර සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී ගෙවීම් සිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදය

  • අපගේ වෙබ් අඩවිය මගින් අයදුම්පත්‍රය ලබාගෙන එයට අදාළ සේවා ගාස්තුව  ලංකා බැංකුවේ  ගිණුම් අංක 6765705 ගිණුමට යොමු කොට මුදල් ගෙවූ රිසිට් පතේ ඡායා පිටපතක් ද සම්පූර්ණ කරන ලද  අයදුම්පත්‍රයේ ඡායා පිටපත් අපගේ  Whatsapp වෙත යොමු කරන්න.
  • ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය හා මුදල් ගෙවන ලද රිසිට්පත ද අප ආයතනය වෙත තැපැල් මාර්ගයෙන් සතියක් ඇතුලත එවිය යුතුය.
  • එදිනම එම අයදුම්පත්‍රයේ නිවැරදිභාවය තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව එයට අදාළ  ඡායා පිටපතක් අප ආයතනය මගින් ලබාදෙන අතර, එහි මුල් පිටපත තැපැල් මාර්ගයෙන් සතියක් ඇතුලත ලැබීමට කටයුතු කරනු ඇත.

ගෙවීම් සිදු කළ හැකි සේවාවන්

– අක්කර බදු                                

– ව්‍යාපාර බදු                              

– කර්මාන්ත බදු                      

– පුස්තකාල      

– කසළ එකතු කිරීම                                           

ගිණුම් විස්තර

  • ලංකා බැංකුව                     –  තවලම ශාඛාව 
  • ගිණුම් නාමය                      –  ලේකම්, තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව. පොදු ගිණුම
  • ගිණුම් අංකය                     –  6765705

Translate »
Need Help? Chat with us