ටෙන්ඩර් දැන්වීම තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව සතු පහත ව්‍යාපෘතිය 2021.04.01 සිට 2021.12.31 දක්වා කාලයට වෙළඳ අයිතිය

බදු දීම.

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව සතු බටහේන මංසන්ධියේ මාළු ලෑල්ල බදු දීම සදහා 2021.03.31 දින පෙ.ව 10.45 දක්වා සීල් තබන ලද ටෙන්ඩර්පත් භාරගනු ලැබේ. ටෙන්ඩර් පෝරම 2021.03.19 දින සිට 2021.03.31 දින පෙ.ව 10.45 දක්වා සතියේ වැඩකරන දිනයන්හි තවලම ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍ර‍ධාන කාර්යාලයෙන්  ලබා ගත හැක. සම්පුර්ණ කරන ලද ටෙන්ඩර්පත් 2021.03.31 දින පෙ.ව 10.45ට පෙර තවලම ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍ර‍ධාන කාර්යාලයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීමෙන් හෝ නියමිත වේලාවට පෙර ලැබෙන සේ “ සභාපති,තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව” ලිපිනයට එවිය යුතුය. 2021.03.31 දින පෙ.ව 11.00 ට ටෙන්ඩර්පත් විවෘත කරනු ලැබේ.

ටෙන්ඩර් පිළිගැනීම හෝ ප්‍ර‍තික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව සතුය.

වැඩි විස්තර කාර්යාලීය වේලාවන්හිදී 091-3783038 අංකයට අමතා හෝ කාර්යාලයට පැමිණ ලබා ගත හැක.

අනු අංකයස්ථානයපෝරම ගාස්තු (ආපසු නොගෙවන) රු.ආපසු ගෙවන ටෙන්ඩර් තැන්පත් රු.අවම ටෙන්ඩර් මුදල රු.
01බටහේන මංසන්ධියේ මාළු ලෑල්ල (අගහරුවාදා දින හැර)1000.0020,000.00300,000.00

2021.03.18                                                                                        බන්දුල විජේසේකර,

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේදී                                                                   සභාපති,

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව

Translate »
Need Help? Chat with us