Home » ජෙස්මින්වැලිය ක්‍රීඩාංගනය අවට ඇති මුඩු භුමිය

ජෙස්මින්වැලිය ක්‍රීඩාංගනය අවට ඇති මුඩු භුමිය

ව්‍යාපෘති නාමය – කෘෂි බෝග වගාව ව්‍යාපෘතිය හා තිරසර කසළ කළමනාකරණය

හැදින්වීම:

තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව  සතුව පවතින ජෙස්මින්වැලිය ක්‍රීඩාංගනය අවට මුඩු භූමිය  සංවර්ධනය කර කෘෂි බෝග වගාව සිදු කිරීම මඟින් ආදර්ශමත් වගා භූමියක් නිර්මාණය කිරීම.

ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශය:-

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව සතු අක්කර 13ක් පමණ වන ජෙස්මින්වැලිය ක්‍රීඩාංගනය අවට අක්කර 02ක පමණ භූමියෙහි බෝග වගාව සිදු කිරීම.

ව්‍යාපෘති පසුබිම

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව සතු ක්‍රීඩාංගනය අවට ඇති මෙම මුඩු භූමිය එළි පෙහෙළි කර එම භූමිය විධිමත්ව සකස් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවක මහතුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය එකතු කර ගනිමින් එම භූමියෙහි කෙසෙල්, ඉඟුරු, කහ වැනි අර්ථික වටිනාකමක් ඇති බෝග වගා කිරීම  මඟින් ප්‍රාදේශීය සභාවට මෙන්ම ප්‍රදේශවාසී ජනතාවටද ආර්ථිකමය වටිනාකමක් ලබා දීමට  අවස්ථාව සලසා ගැනීම.  තවද, මෙම භූමිය මුඩු බිමක් ලෙස පවතිනවාට වඩා ආර්ථිකමය වශයෙන් වටිනාමක් ලබාගත හැකි මෙවැනි වගා කටයුත්තක නිරතවීම මඟින් අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි ආහාර අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස මෙන්ම ආනයනය අවම කිරීමද මෙමඟින් බලාපොරොත්තු වේ.

අරමුණු

 • දේශීය කෘෂි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීම තුළින් ගමට අවශ්‍ය ආහාර බෝග ගම තුලින්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීම.
 • බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සහන මිලට එම නිෂ්පාදන ලබාදීම.
 • ප්‍රාදේශීය සභාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම.
 • කසළ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය විධිමත් කිරීම
 • කාබනික පොහොර මඟින් වගාව පවත්වා ගැනීම.
 • වසවිසින් තොර ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම
 • ආදාර්ශමත් වගාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

 • තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව
 • තවලම ප්‍රාදේශීය සභා කාර්ය මණ්ඩලය

ප්‍රතිලාභීන්

 • ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව
 • ප්‍රාදේශීය සභාව

ක්‍රමවේදය

ජෙස්මින්වැලිය ක්‍රීඩාංගනය අවට ඇති මුඩු භුමිය එළිපෙහෙළි කර, සකස් කර එහි කොටසක කෙසෙල් වගාවද ඉතුරු භූමියෙහි ඉඟුරු හා කහ වගාවද සිදු කරනු ලබන අතර, ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජනනය වන කසල වලින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කාබනික පොහොර යොදා ගනිමින් සභාවේ සේවක මතුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ ශ්‍රම දායකත්වය මඟින් මෙම කෘෂිබෝග වගාව සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි. 

තිරසර බව

මෙම ව්‍යාපෘතය පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘතියක් වන අතර, ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය කෘෂි බෝගයන් ගම තුළම නිෂ්පාදනය කොට ආර්ථික තත්වය දියුණු කිරීමට මහඟු පිටුවහලක් වේ. එමඟින් නිරෝගී දිවි පෙවෙතක් සඳහා වසවිස නැති ආහාර පරිභෝජනයට හැකියාව ලැබෙන අතර, කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන හා කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන තුළින් වගාව ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ගුණාත්මක භාවය තහවුරු කළ හැකිය. මෙම වගාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින්  සංවර්ධනය කිරීම තුළින්  ප්‍රාදේශීය සභාවට මෙන්ම ජනතාවට විශාල සේවාවක් සිදු කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ව්‍යාපෘති ඇගයීම

ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති, ලේකම් ඇතුලු ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී, පරිසර නිලධාරී, තාක්ෂණ සේවා නිලධාරී විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබේ.

ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය හා ප්‍රගති පාලනය

මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම හා අදාළ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර අඛණ්ඩව අප විසින් අපේක්ෂිත ආරමුණු හා අභිමථාර්ථ කරා ලගා වීමට  අවශ්‍ය ඉලක්ක සපුරා ගත යුතුය.

මෙහිදී මෙම ක්‍රියාවලියේ මූලික වගකීම හා අධීක්ෂණය ප්‍රාදේශීය සභාව සතු වේ. ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණ උපදෙස් හා මෙහෙයවීම් මත ආයතනයේ තාක්ෂණ සේවා නිලධාරී පරිසර නිලධාරී යන නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා උපදෙස් මෙන්ම නව ආකල්පද යොදා ගනිමින්  මෙය මෙහෙයවීමට අපේක්ෂිතය.

 තවද, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ  අඛණ්ඩ උපදෙස් හා  මග පෙන්වීම අනු දැනුම ඇතිව ව්‍යාපෘතිය සිදු කර ගෙන යන බැවන්, පාරිසරික පැතිකඩ ඔස්සේ සිදුවිය යුතු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු වනු ඇත.   පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාළ සහයෝගය හා උපදෙස් හා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බැවින් ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණයද මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා අඛණ්ඩ තිරසර පැවැත්ම  සඳහා ලැබෙනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කරගෙන යාමේදී තාක්ෂණ සේවා නිලධාරී හරහා පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ කුසලතා සහිත තාක්ෂණ සේවා නිලධාරීන්ද මෙම ව්‍යාපෘතියේ අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට කැඳවීමට නියමිතය.

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම මුල් කර ගනිමින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන හා  මේ සඳහා අධාර කරනු ලබන  වෙනත් ආයතන වෙතොත් එම ආයතනයන්හි අධීක්ෂණයද මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කර ගෙන යාමේදී අපේක්ෂිතය. ඒ අතර ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගමේද සහයෝගය මෙහිදී බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ. මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ ව්‍යපෘතිය අධීක්ෂණය හා ප්‍රගති පාලනය  ඉහත සඳහන් කරනු ලැබූ ආයතන හා නිලධාරීන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය.

ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික බලපෑම

මෙම  ව්‍යෘපෘතිය මඟින්  පාරිසරික  වශයෙන්  අවධානය  යොමු  කල යුතු කරුණු පිළිබඳව  සැලකිල්ලට  ගැනීමේදී  තවලම ප්‍රාදේශීය  සභා බල  ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික  ස්ථාන  හා වෙනත්  කසළ ජනනය වන ස්ථානවල  බැහැරලීමට  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  ක්‍රමවත් ක්‍රමවේදයකට  අනුව දිරණ හා ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය  කළ හැකි ද්‍රව්‍ය  ලෙස වෙන්කර හදුනා ගනිමින් ක්‍රියාවලියකට යොමු කිරීම මඟින් නාගරික ප්‍රදේශ වල පරිසරයට වන  හානිය ඉතාම අවම මට්ටමක පවතී. එනම්  වාතය, ගොඩබිම, ජලය දූෂණය වීමේ ප්‍රවනතාවය ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බබැවින්, කසල ජනනය වන ස්ථානවල  පරිසරයට හිතකාමී ක්‍රිියාලවලියක් සිදු වේ. එසේම මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට නිටයමිත හබරකඩ වතු යායෙහි ඉතාමත් ප්‍රමිතිකරණයෙන් යුතු විධිමත් ක්‍රමවේදයකට මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කර කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීමට බලපොරොත්තු වේ.

මෙම භූමියෙහි පාරිසරික වට පිටාව පිළිබඳව  අධ්‍යයනය කිරීමේදී  කටුපොල් වගා භූමියක එක් අර්ධයක මෙම බිම් කොටස පිහිටා ඇත. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා අවශ්‍ය භුමිය එළි පෙහෙළි කරනු ලැබේ. මෙහිදී වන ගහනයට අවම හානියක් සිදු වනු ආකාරයට  ඉදිකීරීම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය භූමිය පමණක් එළ්පොහෙලි කරගනු ලැබේ.  මෙම භූමි කොටස ජානාවාස කරණයෙන් ඈත්ව පැවතීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යෑමේදී මහජනතාවට ගැටළු ඇති වීම අවම මට්ටමක පවතී. එමෙන්ම කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය පදනම් කර ගනිමින් සිදුවන මෙම පත්‍රචක්‍රීයකරණ ක්‍රියාවලිය මගින් දිරණ ද්‍රව්‍ය පමණක් අංගනය වෙත ගෙන ඒමෙන් පරිසරයට අහිතකර බලපෑමක් සිදු නොවේ. මෙම භූමිය  ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේදී තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සේවය හා අධීක්ෂණය ලැබෙන බැවින්,  ඉදිකිරීම් ක්‍රමවේද ඔස්සේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා යොදා ගන්නා භූමිය සාමාන්‍ය උන්තාශයකින් යුතුව පිහිටා තිබෙන බැවින්, නාය යෑම් හා  ගංවතුර උවදුරු වලට හසු නොවීම මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත.  තවද  ජල පෝෂක ප්‍රදේශ හා ජල මාර්ග වලට අප ජලය බැහැර වන අයුරින් මෙහි කටයුතු සිදු වන බැවින්  ජල මූලාශ්‍ර ධූෂණ්‍ය නොවීමද වැදගත් කරුණකි.  එසේම මෙම භීමිය හරහා ජල උල්පත් පහල ප්‍රදේශ කර විහිදී තිබීමද පාරිසරික වශයෙන් මෙම ක්‍රියාවට මහගු පිටුවහල් වනු ඇත. තවද ගොඩනැගිලි ඉදි කර ගැනීමට එළි පෙහෙලි කර ගනු ලැබූ භූමියේ පසු කාලීනව පරිසරයට වටිනා දැව ශාක හා පළතුරු පැල සිටුවීමට ද අපේක්ෂිතය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පාරිසරික වශයෙන්  ව්‍යාපෘතිය මගින් පරිසිරයට වන හානිය  ඉතා අවම මට්ටමක පවතින අතර, පරිසරයෙන් ව්‍යාපෘතියට වන හානියද ඉතාමත් අවම මට්ටමක පවතින බැවින්, පාරිසරික වශයෙන්  ව්‍යාපෘතියට බල පෑමක් ඇති වීම සිදු වීමේ ප්‍රවණතාවය  හීන මට්ටමක පවතී.

විධායක සාරාංශය

තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ ව්‍යාපාරික ස්ථෘන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඇති වී ඇති කසල ගැටළුව සඳහා විසදුමක් ලෙස මෙම කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කළ යුතු බවට තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව මගින්  හදුනා ගනු ලැබීය.

එලෙස හදුනා ගඅනීමෙන් අනතුරුව ඒ සඳහා සුදුසු භූමියක් ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව නොමැති බැවින් ඇලිපිටි සභාව සතු හබරකඩ වත්තු වතු යායෙන්  අක්කර 05ක භූමි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් කර ඔවුන් එම ඉල්ලීම සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය සභාව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම මගින් ඒකාබද්ධ සමීක්ෂණයක් සිදු කර ඒ සඳහා යෝග්‍ය බිම් කොටසක් එම වතු යායෙන් වෙන් කර ගනු ලැබීය. මෙම ව්‍යාපෘති වාර්තාව අනුමත වූ වහාම එම ඉඩම් කොටස පවරා දීමේ කටයුතු වැවිලි සමාගම විසින් සිදු කරනු ලබන බව ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත දැනුම් දෙනු ලැබීය. 

මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන පළාත් ඵාලන අමාත්‍යාංශයේ දකුණු පළෘත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව හා මධ්‍යම  පරිසර අධිකාරිය යටතේ  ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අතර ඒ සඳහා පිරිවැය ඇස්මේන්තුව  හා කාල රාමුව මෙන්ම ක්‍රියාකාරි සැලැස්මද  මෙම ව්‍යාපෘතියේ අන්තර්ගත කර ඇත.

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පවරුනු ලබන කොන්තාත් කරුවන් හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර,  ප්‍රාෙදේශීය සභාව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා  පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

ව්‍යාපෘතියේ තිරසර භාවය හා පාරිසරික තිරසර භාවය සුරක්ෂිත වන අයරින් පසු විපරම් සිදු කරමින් අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයක් යටතේ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මෙන්ම  බල ප්‍රදේශයට පිටතින් පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ටද මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ඉහල ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීමට ප්‍රාදේශීය සභාව බලාපොරොත්තු වේ.

සැකසුම : අයි.ආර්. නාලනීසංවර්ධන නිලධාරී

Translate »