Home » 2020 නොවැම්බර් සභා වාරය – රැස්වීම් වාර්තාව

2020 නොවැම්බර් සභා වාරය – රැස්වීම් වාර්තාව

වර්ෂ 2020ක් වූ නොවැම්බර් මස 17 වන  දින පෙ.ව. 10.10 ට  පවත්වන්නට යෙදුණ තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ  6 වන සභා වාරයේ තිස් දෙවන මහ    සභා රැස්වීමේ වාර්තාවයි.

 1. පැමිණීම
 2. ගරු සභාපති, බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා
 3. ගරු නියෝජ්‍ය සභාපති,ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා
 4. ගරු මන්ත්‍රී,කලංසූරිය සුනිල් ශාන්ත මැතිතුමා
 5. ගරු මන්ත්‍රී, වෙදගේ ප්‍රියන්ත සේනාධීර මැතිතුමා
 6. ගරු මන්ත්‍රී, වික්‍රමනායක කරුණාරත්න චරිත් චතුරංග  මැතිතුමා
 7. ගරු මන්ත්‍රී,වන්නි ආරච්චිගේ රත්නසිරි මැතිතුමා
 8. ගරු මන්ත්‍රී,ලොකු නාරංගොඩගේ ප්‍රදීප් පුෂ්පකුමාර කුමාර මැතිතුමා
 9. ගරු මන්ත්‍රී,චින්තක තුඩුවගේ මැතිතුමා
 10. ගරු මන්ත්‍රී,හෙට්ටි ගමගේ ෂියාමිකා තරංගනී අලුත්වත්ත මැතිණිය
 11. ගරු මන්ත්‍රිනී, ශාමලී උදේශි වන්නි ආරච්චි මැතිණිය
 12. ගරු මන්ත්‍රිනී, නෙළුව කාරියකරනගේ හන්සනී උදේශිකා මැතිණිය
 13. ගරු මන්ත්‍රී,අබේවික්‍රම විජේවර්ධන සූරියාරච්චි කේමාවතී  මැතිණිය
 14. ගරු මන්ත්‍රී,ගාමිණී රාජපක්ෂ මැතිතුමා
 • පසුගිය සභා වාර්තාව පිළිගැනීම

සභා රැස්වීම ආරම්භ වීමට ප්‍රථම ලැබීමට සලස්වන ලද පසු ගිය සභා රැස්වීමේ සභා වාර්තාව කියවූවා සේ සලකා සංශෝධන ඇත්නම් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් නැතිනම් සභා සම්මත කරන   ලෙසත් ගරු සභාපති තුමා විසින් දන්වා සිටින ලදී.

මෙහිදී නැගි සිටි ගරු මන්ත්‍රී  වික්‍රමනායක කරුණාරත්න චරිත් චතුරංග  මැතිතුමා ප්‍ර‍කාශ කලේ ගිය සභා වාරයේ සපිරි ගමක් වැඩසටහන යටතේ එක් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයකට රු.ලක්ෂ 20 මුදලක් ලද බවත් ඉන් ලක්ෂ 10 ක් යොදවා අමුහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කල බව සඳහන් කලද වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමකට ලක්ෂ 20ක මුදලක් වෙන්වු බවට කල ප්‍ර‍කාශය පමණක් බැවින් එය නිවැරදි විය යුතු බවයි.

ගරු මන්ත්‍රි ප්‍රියන්ත සේනාධිර මැතිතුමන් සහන් කලේ කුඩුගල්පල කාපට් මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කල අවස්ථාවේ එතුමන් සඳහන් කලේ ගරු සභාපතිතුමා,ලේකම්තුමා වෙත මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන බවයි.එහෙත් වාර්තාවේ ලේකම්තුමා යන්න පමණක් සඳහන්ව තිබීම නිවැරදි නොවන බැවින් එය නිවැරදි විය යුතු බවට ප්‍ර‍කාශ කරන ලදී.

මෙහිදී ඉදිරිපත් කරන ලද පසු ගිය සභා රැස්වීමේ සභා වාර්තාව සංශෝධන සහිතව පිළිගතයුතු බව ගරු උප සභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා විසින් කළ යෝජනාව ගරු මන්ත්‍රී ලොකුනාරංගොඩගේ ප්‍ර‍දීප් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා විසින් ස්ථීර කිරීමෙන් අනතුරුව   සභා සම්මත විය.

3.   ගරු සභාපති තුමා විසින් කරනු ලබන විශේෂ නිවේදන.

තවලම හන්දියේ ඉඩම පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගැටළුකාරී තත්වයක් පැන නැගී තිබෙනවා.මෙහිදී රජයේ ඉඩම් කොටස් වලටද තක්සේරු කර ඇත.එසේම භුක්තිය භාර දුන් ගොඩනැගිලි තක්සේරු කොට ඇත්තේ එකම ඉඩම් අයිතිකරුවන්ට මුදල් යන ආකාරයටයි. පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දී ඉඩම් කොමසාරිස්තුමන්ට නැවතත් යැවිය යුතුය. ගෙවිය යුතු මුදල පැහැදිලිව සදහන් කර එවන ලෙසට දන්වා යැවිය යුතුය.නැත්නම් කවදා හෝ මුළු සභාවටම චෝදනාවක් එන්න පුළුවන්. එම නිසා පැහැදිලිව ඉඩම් අයිතිය පිලිබදව නිරවුල් කොට තක්සේරු මුදල ගෙවිය යුතු වනවා.

4.සභාවට ලැබී ඇති ලිපි, පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීම.

01.ගොඩනැගිල්ලක් තැනීමේ සැලැස්ම අනුමත කර ගැනීමේ ප්‍ර‍මාදය යන මැයෙන් ඕපාත    කැකුණහේන ලිපියයේ පදිංචි ඩබ්.කේ.අමරසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කල 2020-11-08 දිනැති ලිපිය.

 02.දාම්මලගම මහ කුඹුර පිටවාන බෝක්කු ලබා ගැනීම යන මැයෙන් ගරු මන්ත්‍රි චින්තක      තුඩුවගේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කල 2020-11-04 දිනැති ලිපිය.

03 ගාල්ල සමුපකාර හෙද විදුහලට නවක සිසුන් බදවා ගැනීම-2021 යන මැයෙන් සීමා සහිත     ගාල්ල සමුපකාර රෝහලේ සභාපතිතුමන් විසින් යොමු කල 2020-11-08 දිනැති ලිපිය.

04.තවලම නගර සීමාව පිලිබඳ දැනගැනීම සම්බන්ධයෙන් තවලම දකුණ ටෙලිකොම් පාර ලිපිනයේ පදිංචි එල්.යූ.ඩබ්.ඒකනායක මහතා විසින් යොමු කල 2020-10-21 දිනැති ලිපිය

05.දැනුවත් වෙමු ආරක්ෂා වෙමු යන මැයෙන් පූජ්‍ය එප්පල සෝරත හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කල 2020-10-23 දිනැති ලිපිය.

06. තමා ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන්  නිරෝධායනයට ලක් කිරීම නිසා මාසික සභා රැස්වීමට පැමිණිමට නොහැකි බව දන්වා  ගරු මන්ත්‍රි සමරසිංහ ජයන්ත මන්ත්‍රීතුමන් යොමු කල  2020-11-16 දිනැති ලිපිය.

07.ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටුව සදහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම යන මැයෙන්  ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී චින්තක තුඩුවගේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ 2020.12.02. දිනැති ලිපිය.

08. කල් ඉකුත්  වූ තැන්පතු  ආදායමට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන නිලධාරිණි ඩබ්.දිලානි  නිලක්ෂි මිය ඉදිරිපත් කළ 2020.11.16 ලිපිය

ඩබ්.දිලානි නිලක්ෂි,

සංවර්ධන නිලධාරී,

ප්‍රාදේශීය සභාව,

තවලම.

2020.11.16

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී මගින්,

ලේකම් මගින්,

ගරු සභාපති,

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව.

කල් ඉකුත්  වූ තැන්පතු  ආදායමට ගැනීම සදහා

පහත සදහන් තැන්පතු 2019.12.31 වන විට  වසර 02ක කාලය  ඉක්මවා  ඇති  බැවින්,  ඒවා  ආදායමට ගෙන නොමැති බව විගණනයෙන් පෙන්වා දී ඇත.  එම තැන්පතුවල වටිනාකම  ආදායමට ගැනීම සදහා  අවශ්‍ය කටයුතු  සිදු කිරීම සදහා  කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි.

විනෝදබදු ඇප තැන්පත්

තැන්පත් දිනයලදුපත් අංකය   තැන්පත් කරන්නාගේ නම හා ලිපිනය    ශේෂය  
2017.04.07  1984චමින්ද ලියනගේ බෞද්ධ සංසදය, ඕපාත.3685.00
2017.04.071569ෂෙනස් මුනඩි, මිතුරු සංගමය, තවලම.15000.00
2018.07.132737චමින්ද ලියනගේ, සුහද තරුණ කැල, ඕපාත.21000.00

මෙයට – සේවා ලැදි,

…………………………………..

ඩබ්.දිලානි නිලක්ෂි

සංවර්ධන නිලධාරි

5. 2021 වර්ෂයේ අයවැය කෙටුම්පත සම්මත කිරීම.

අයවැය ප්‍ර‍තිපත්ති ප්‍ර‍කාශය පිලිබදව දීර්ඝ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරමින් ගරු සභාපතිතුමන් ප්‍ර‍කාශ කළේ, කෙටුම්පත් අයවැය පසුගිය දිනක ඔබතුමන්ලා වෙත ලබා දී තිබෙනවා. මේ සඳහා යෝජනාද ලබා ගත්තා. සභාවක් ලෙස අපට තිබෙන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට විශාල මුදල් ප්‍ර‍මාණයක් ලබා දෙන්නේ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයෙන් හා මධ්‍යම රජයෙන්. මෙවර අයවැයෙන් දෙවැනි තැනට වැඩිම මුදල් ප්‍ර‍මාණයක් වෙන් කර තිබෙන්නේ පළාත් පාලන ආයතන වලටයි. ඒ මුදල් තමයි අප සෑම බල ප්‍රදේශයකටම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබා දෙනු ලබන්නේ. 2021 අයවැය ලේඛණය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් වැඩිදුරටත් ගරු සභාපතිතුමන් ප්‍ර‍කාශ කළේ සිවු අවුරුදු සැලැස්මේ යෝජනා හා අයවැය යෝජනා යටතේ ලබා ගත් යෝජනා සියල්ලත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරි කාලය තුළ මන්ත්‍රීවරුන්ට  මුදල් ලබා දෙනවා. පළාත් පාලන ආයතන වලින් ලබා දෙන මුදල් මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබෙන මුදලුත් ඇතුළු  නොහිතන මුදල් ප්‍ර‍මාණයක් අපට පසුගිය කාලය තුළ ලැබුණා.  මහාමාර්ග ඇමතිතුමා ආසනයකට කිලෝ මීටර් 50ක් කාපට් කිරීම සඳහා ලබා දෙන විට ඊට වඩා වැඩි ප්‍ර‍මාණයකින් අපේ බල ප්‍රදේශය තුළ කාපට් මාර්ග  ලබා දී තිබෙනවා. ඉදිරි කාලයේදී ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍ර‍මාණයක් ලබා දීමට හැකියාව තිබෙනවා.

පසුගිය කාලය තුළ අපට අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ජෙනරේටර් යන්ත්‍ර‍,තණකොළ කපන මැෂින් ලබා ගැනීමට පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කලා.  අමාත්‍යාංශයෙන් ද  මේ සඳහා විශේෂ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුව තිබෙනවා. තණකොළ කපන මැෂින් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගෙන ඒවාද පළාත් පාලනයට යොමු කොට තිබෙනවා.  කොරෝනා වසංගතය නොතිබුණා නම් එය මේ වන විටත් ඒවා ලබා ගත යුතුව තිබුණා.

අපගේ බල ප්‍රදේශය තුළ ඇති ප්‍ර‍ධාන ගැටළුවක් ලෙස පානීය ජල ගැටළුව හදුනා ගැනීමට තිබෙනවා. මේ සඳහා ග්‍රාමීය ජල යෝජනා ක්‍ර‍ම රාශියක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. මෙය ලබන වසරේ මීටත් වඩා විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අප සමග ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට  ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. තවද අපගෙන් ඔවුන් ඉල්ලීමක් කොට තිබෙනවා මන්ත්‍රීවරුන් හරහා ජලය ලබා දීමට සැලැස්මක්  සකස් කරනා ලෙස.

ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා ග්‍රාමීය ප්‍රවේශ මාර්ග ක්‍රීඩා පිටි, සුසාන භූමි ආදීය සඳහා ඉඩම් පවරාගෙන සංවර්ධනය කිරීමටත් පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය යටතේ ලැබී ඇති ට්‍රැක්ටර් යොදා ගෙන ප්‍ර‍සිද්ධ ස්ථාන වල කැලි කසළ ඉවත් කිරීම තව දුරටත් නොකඩවා කරගෙන යාමටත්, මා ඇතුළු සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මාසික දීමනා හා දුරකථන දීමනා සඳහාත්, කාර්යය මණ්ඩල වැටුප් ගෙවීම සදහාත් ප්‍ර‍තිපාදන වෙන් කොට තිබෙනවා. ගමන් වියදම් , සැපයුම් හා උපකරණ අලුත්වැඩියාවන් සදහා ද මුදල් වෙන් කොට තිබෙනවා.  වාහන නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියාව සඳහා ද බල ප්‍රදේශය තුළ විහිදී ඇති විථී පහන් සියල්ලම නඩත්තු කිරීම සඳහාද, විදුලි කාර්මික ශීල්පී ඇදුම් කට්ටල සහ ඔවුන් රක්ෂණ කිරීම ආදී කටයුතු සදහාද මුදල් වෙන් කොට තිබෙනවා.

සභාවක් ලෙස ප්‍රදේශය තුළ විෂබිජහරණ කටයුතු සදහා ටැංකි පසුගිය දිනක ලබා ගත්තා.

පසුගිය කාලය තුළ සභා අරමුදල ශක්තිමත් කිරීමට අපහසු වුණා. නමුත් අදවන විට ආණ්ඩුකාරතුමන් අවශ්‍ය මුදල් අවශ්‍ය වේලාවට ලබා දෙමින් ප්‍රාදේශීය සභා වලට ශක්තිය ලබා දෙනවා.

සභාවට අයත් ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙස ජෙස්මින්වැලි ක්‍රීඩා පිටිය දියුණු කිරීමට යෝජනා ලබා දී තිබෙනවා. එය ඉදිරි වර්ෂයේදී සංවර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වනවා.

පසුගිය කාලය තුළ අපගේ අයවැය තුළින් වැඩි ආදායමක් පෙන්වු නිසා ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහනින් ඉවත් කොට තිබෙනවා. වැඩි අදායම් ලබන ප්‍රාදේශීය සභාවක් ලෙස නම් කොට තිබෙනවා. නමුත් අප ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහනට ඇතුළත් වී අක් මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඔබතුමන්ලාගෙන් අයවැය ලේඛණයට මෙන්ම සිව් අවුරුදු සැලැස්ම සදහාද යෝජනා ලබා ගෙන තිබෙනවා. සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුගේම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට  නියමිත ක්‍ර‍මවේදයක් අනුගමනය කරමින් තිබෙනවා.

ජනතාව රැකියාවලට වඩා බලාපොරෙත්තු වන්නේ මාර්ග සංවර්ධනයයි. ඒ නිසා ඒ සදහා වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. ලබන වසර වන විට විශාල මාර්ග ප්‍ර‍මාණයක් සංවර්ධනය කිරීමට හැකි වේවි.

මෙම කෙටුම්පත් අයවැය ලේඛණය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමන්ලාගේ අදහස් හා යෝජනා බලාපොරොත්තු වනවා.

ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

අයවැය කෙටුම්පතක් අපට ලබා තිබෙනවා. අයවැය වාර්තාවක් නැවත ඉදිරිපත් නොකරන්නේ දැයි ප්‍ර‍ශ්ණ කරන ලදී.

මේ සදහා පිළිතුරු ලබා දුන් ගරු සභාපතිතුමන් සදහන් කළේ ඔබතුමන්ලා අයවැය යෝජනා ලබා දී තිබෙනවා. එම යෝජනා නැවත අයවැය ලේඛණයට ඉදිරිපත් කර ලබන වසරේ එම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.

නැවතත් අදහස් දැක්වු ගරු මන්ත්‍රි ගාමීණි රාජපක්ෂ මැතිතුමන්, අයවැය කෙටුම්පත හා අයවැය ලේඛණය යනු එකක් ද දෙකක්ද යනුවෙන් විමසන ලදී.

ගරු සභාපතිතුමන් මෙහිදී සඳහන් කළේ අයවැය කෙටුම්පත හා අයවැය ලේඛණය යනු වෙනස් වු ලේඛණයන් දෙකක් බවත්, අයවැය කෙටුම්පත සම්මත වු පසුව අයවැය ලේඛනය සකස් කරන බවයි.

ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

අයවැය කෙටුම්පතක් සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍ය නැහැ.

ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

අයවැය කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නේ සංශෝධනය විය යුතු යෝජනා ඇතුළත් කර අයවැය ලේඛනය සැදීමටයි.

ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

අයවැය ලේඛණයක් සභාවට ඉදිරිපත් කර එයට සභාවේ කැමැත්ත අකැමැත්ත ලබා ගත යුතුයි.  මෙය ඇතුළේ තිබෙන්නේ 2021 අයවැය ප්‍ර‍තිපත්ති ප්‍ර‍කාශය යනුවෙනි. එහෙත් මෙහි මාතෘකාව ඇත්තේ අයවැය කෙටුම්පත යනුවෙනි. මෙය සම්මත කර ගැනීමට දෙයක් නැහැ.

ගරු මන්ත්‍රී ප්‍රියන්ත සේනාධීර මැතිතුමා

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීතුමන් ප්‍ර‍කාශ කරන කාරණය ආණ්ඩු පක්ෂය ලෙස භාර ගන්නවා. මෙම කෙටුම්පතේ අඩුපාඩු තිබෙනවානම් අනිවාර්යෙන්ම ඒවා සංශෝධනය කරනවා. ලබන වසර සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු සුදුසු වැඩ පිළිවෙළ ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගෙන ඉදිරියට යනවා.

ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

එය එසේ වනවානම් ගැටළුවක් නැහැ. කෙටුම්පත් අයවැය ලේඛණයක් සම්මත කළ නොහැකිය. එය ව්‍යාවස්ථා විරෝධියි. පළාත් පාලන ව්‍යාවස්ථාවටද පටහැනියි.

ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

කෙටුම්පත් අයවැය යටතේ ඔබතුමන්ලාගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. ලබන වසරේ වැඩ කරන ආකාරය පිළිබඳවයි ප්‍ර‍තිපත්ති ප්‍ර‍කාශයෙන් කියවෙන්නේ. පළාත් සභා නිතීය යටතේ කෙටුම්පත් අයවැය සම්මත විය යුතුයි.

ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

 අයවැය කෙටුම්පත සම්මත කර ගැනීමේ ක්‍ර‍මවේදයට මා විරුද්ධයි. මෙහි මාතාකෘ දෙකක් තිබෙන බැවින් මා මේ සඳහා එකගවන්නේ නැහැ. මට මේ වචන දෙකේ බරපතළ ගැටළුවක් තිබෙනවා.

ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

නුවරඑළියේදී පැවති පුහුණු වැඩසටහනේදි කෙටුම්පත් අයවැය ඉදිරිපත්කොට සම්මත කළ යුතු බවට දැනුවත් කලා. ඔබතුමන් එය දැනුවත්ව සිට බොරුවටයි ප්‍ර‍ශ්න දාන්නේ.

ගරු මන්ත්‍රී ප්‍රියන්ත සේනාධිර මැතිතුමා

2021 තවලම  ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය ලේඛනය මෙන්ම සෞභාග්‍යයේ දැක්ම පළමු අයවැය  අද දින පාර්ලිමේන්තුවට  ඉදිරිපත් කරනවා. තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2021 අයවැය කෙටුම්පත අද මේ සභාවට ඉදිරිපත් කර එය සාකච්ඡා කරනවා. ඔබතුමා මේ ඉදිරිපත් කරනවා ඇත්තේ 25වන අයවැය කෙටුම්පත කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාගේම  උප සභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා ඇතුලු ඔබතුමන්ලාට හොඳ අත්දැකීමක් මේ සම්බන්ධයෙන් තිබෙනවා. ඒ වගේම ලේකම්තුමා රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇති අයෙක්. අපට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ  කොට්ඨාශ දහයම ජයග්‍ර‍ණය කළ ප්‍රාදේශීය සභාවක් ලෙස තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය ලේඛනය හංගලා ගහන්න කිසි අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.  නමුත් 2021 අයවැය ලේඛනය සංශෝධනය විය යුතු කොටසක් තිබෙනවා. විපක්ෂය ලෙස විපක්ෂනායකතුමා  ඇතුළු විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු නැතිව  මේ අයවැය කෙටුම්පත සාකච්ඡා කිරීමට සිදු වීම පිළිබද මා කණගාටුව ප්‍ර‍කාශ කරනවා. මෙය නිවැරදි මගට ගන්න විපක්ෂය අපට සහයෝගය දිය යුතුයි.  අපේ වැරදි පෙන්වා දිය යුතුයි.

2021 අයවැය ලේඛනයේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් හා යෝජනා ලබාගෙන සංවර්ධන සැලැස්මට  ලක්ෂ 952ක පමණ සංවර්ධන යෝජනා මෙම ලේඛනයට ඇතුලත් කර තිබෙනවා. නමුත් අපට මෙය ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට සභාව සතු සැලැස්මක් නැහැ. අපි අපේ රජයෙන් මැති ඇමතිවරුන්ගෙන්  පළාත් සභාවෙන්  පළාත් පාලනයෙන් ප්‍ර‍තිලාභ ලබාගෙන මෙම ප්‍රදේශයට  ආණ්ඩු පක්ෂය ලෙස කුමක් හෝ දෙයක් සිදු කිරීමටයි  මෙය ඉදිරිපත් කරන්නේ. කොට්ඨාශ 10 සංවර්ධන යෝජනා මෙයට ඇතුලත් වී තිබෙනවා.  ජලය, මහාමාර්ග,  ප්‍ර‍ජා ශාලා, සියල්ලක්ම ඇතුලත් කොට තිබෙනවා. කුමන විවේචන පැමිණියද 2021දී අප මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනිවාර්යෙන්ම බැදී සිටිනවා.  මෙහි සදහන් වී තිබෙනවා පෙර පාසල් දරුවන්ට සා/පෙළ දරුවන්ට ගැබිණි මාතාවන්ට සායන  පැවැත්වීමට. ලැබී තිබෙන දේ වලින් මහා පරිමාණ සංවර්ධන කටයුතු කළද අපටත් මේ සභාවෙන් යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්.  මේ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න.  සම්මන්ත්‍ර‍ණ ශාලාවට වේදිකාවක් සැකසීම  ඇතුලත් කරන මෙන්  ඉල්ලා සිටිනවා.  මීට වර්ෂ දෙකකට ඉහතදී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී සාකච්ඡා වූ පරිදි  වේදිකාව සකස් කර සභාවේ ආදායම් මාර්ගයක් කරගන්න. මේ පිළිබද කුමක් වූවා දැයි දන්නේ නැහැ. මම යෝජනා කරනවා. වේදිකාව සකසා  ඒ අරමුදලෙන්  මෙම වැඩසටහන් සිදු කරන්න කියලා. අපට ආදායමක් නොලැබුණොත් මේ කෙටුම්පතට ඇතුලත් කර ඇති දේ ඉටු කිරීමට හැකි වන්නේ නැහැ.

ආදර්ශ නාම පුවරු, බැනර් සදහා ද අය කර ගැනීමට ගිය අයවැයේ සදහන් වී තිබුණා. මේ අයවැයේද තිබෙනවා. නමුත් සැලැස්මක් නැහැ. ලබා ගන්නා මුදල්  යම්කිසි ප්‍ර‍මාණයකට හෝ නිවැරදිව ලබා ගන්න ක්‍ර‍මවේදයක් සකස් කරමු. ක්‍රීඩා පිටිවලින් අපට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජෙස්මින්වැලිය ක්‍රීඩා පිටිය අංග සම්පූර්ණ ක්‍රීඩාංගනයක් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  ක්‍රීඩාංගනය සඳහා මුරකරුවකු සිටිනවා. නමුත් සිටියාට වැඩක් නැහැ. ප්‍ර‍ධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ බල්බ් එකක් නැහැ. ඒ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න.

අපට ලැබිලා තිබෙන වාහන වලින් මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් නමුත් එය ක්‍ර‍මවත්ව ලැබෙන්නේ නැහැ කොපමණ විවේචන ආවත් ඔබතුමන් ලොකු කැප කිරීමක් මේ සභාවට සිදු කරනවා. ඒ ගැන ස්තූතිවන්ත වනවා. සංශෝධනය කළ යුතු දෑ සංශෝධනය කොට නිවැරදි අයවැය ලේඛනයක් ලබන සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න යැයි යෝජනා කරනවා.

ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

අවශ්‍ය වේලාවට ගැනීම සදහා ජෙස්මින්වැලිය ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ බල්බ් ටික ගලවා ඇතුලේ තබා තිබෙනවා.  අප බලාපොරෙත්තු වනවා ක්‍රීඩාංගනයට ගේට්ටුවක් සවි කිරීමට. අනවශ්‍ය පිරිස් ඊට ඇතුලුවීම වැළැක්වීම සදහා මෙය සිදු කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ආංගිරි ඇල්ල  ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය කණු, ලී   සාදා තිබෙනවා.  ඉදිරි කාලය තුල  සභාව මගින් කළුවල සංවර්ධනය කිරීමට  ඉඩම් පවරා ගැනීම සදහා   අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා. වේදිකාව සෑදීමේ යෝජනාව අනුමත වී ඇතත් කොරෝනා වසංගතය නිසා එහි කටයුතු පමා වී තිබෙනවා. මේ සියලු කටයුතු ඉදිරි කාලයේදී සිදු කිරීමට හැකි වේ යැයි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු උපසභාපති ආන්නද රත්නායක මැතිතුමා

ගරු ජනාධිපතිවරයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කොරෝනා වසංගතය තුරන් කොට  හොඳ ගමනක් ආවා.  දෙවැනි රැල්ලේදී  කොතරම් අභියෝග තිබුණත් ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, හමුදාපතිතුමා ඇතුලු සමස්ථ සියලු දෙනාම මැදිහත් වී විශාල මෙහෙවරක් සිදු කරනවා. අනෙක් රටවල් හා සසදද්දී අපේ රට ඉදිරියෙන් සිටිනවා. මොන ප්‍රශ්න තිබුණද ජනාධිපතිවරයාගේ සංකල්පයක් ලෙස රටේම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයකුත් සිදු වනවා.  ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමෙන්ද විශාල ගමනක් යනවා. හොද මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක වනවා. ප්‍රාදේශීය සභාවක් ලෙස අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කර, ඉදිරි වර්ෂය තුළ හොද ගමනක් යාමට තමයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාමට ආයතනයේ මුදල් නොමැති නම් මේ කිසිවක් කිරීමට හැකි වන්නේ නැහැ. රජයේ ආයතනයක් ලෙස විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ලෙස තමයි අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කොට ඉදිරි වසර සදහා මේ කටයුතු සංවිධානය කරන්නේ.  අයවැය ලේඛනයට ඇතුලත් විය යුතු තවත් කරුණු තිබෙනවා. වේදිකාවේ ප්‍ර‍ශ්නය නිසා අපේ ආයතනයට විශාල ආදායමක් එන මාර්ගයක් ඇහිරී තිබෙනවා.  ඒ සඳහා ආයතනයක් ලෙස ගතයුතු සියලු කාර්යයන් සිදු කර අවසන්. ලබන වසරේදී  මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කර අංග සම්පූර්ණ ශ්‍ර‍වණාගාරයක් ලෙස සකස් කිරීමට  අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

 අපේ ප්‍රදේශයේ ප්‍ර‍ධානම ක්‍රීඩාපිටියක් තමයි ජෙස්මින්වැලි ක්‍රීඩාංගනය.  ඊලගට ඕපාත හත්කන්ද ක්‍රීඩාපිටිය , වීරපාන මැද ඕවිට ක්‍රීඩාංගනය ආදී ක්‍රීඩාපිටි නඩත්තුව සදහා  ඉදිරියේදී  ලොකු වැඩපිලිවෙලක් අවශ්‍යයි. කොට්ඨාශයේ අඩුවක් තමයි ලොකු උත්සවයක් කරන්න ක්‍රීඩාපිටියක් නොමැතිකම අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව වන වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව නගා සිටුවීමට තවලමට හා ඕපාතට වොලිබෝල් දැල් දෙකක් ලැබෙනවා නම් හොදයි. මෙය ක්‍රීඩා ඇමතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් ලබන වසරටවත් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමු කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  ක්‍රීඩාපිටි  ලේඛනගත කොට  මාස තුනකට  එක් දිනක් තණකොළ කැපෙන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වනවා. කුමන වියදමක් ගියද ක්‍රීඩාපිටි අවට කම්බි ගසා වෙන්කර ගත යුතුයි. ඉදිරියේදී කම්කරුවන් ලද පසු ක්‍රීඩාපිටි නඩත්තුවට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

ඕපාත ක්‍රීඩාපිටිය සම්බන්ධයෙන් විශාල ආන්දෝලනයක් ගියා. සභාපතිතුමා ලොකු ගමනක් ඇවිත් නැවතී තිබූ  සංවර්ධන කටයුතු  යටිතල පහසුකම්  විශාල ප්‍ර‍මාණයක් තවලම කොට්ඨාශයට ලබා දුන්නා.  පියසේන ඇමතිතුමන්ගෙන්ද  විශාල සංවර්ධනයක් මේ ප්‍රදේශයට සිදු වුණා. දැනට සිටිනා පිරිස් මේ දේවල් නොදැන  බනිනවා ඇති.  ඕපාත ක්‍රීඩාපිටිය සකස් කලේ ස‍භාපතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙනුයි. බොහෝ අය මේ ඉඩම අල්ලගෙනයි තිබෙන්නේ ඒ නිසා දැන් ප්‍ර‍මාණය අඩු වී තිබෙනවා.  ඉඩමේ ආරක්ෂාවටත්  ජනතාවට ගමන් කිරීමටත් ක්‍රීඩාංගනය වටේට  පාරක් කපන්න තමයි සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ. පාරක් තිබෙන විට කාටවත් ක්‍රීඩාපිටිය අල්ලන්න බැහැ. මැනුම් නියෝගයක් ලබා ගෙන භූමිය හදුනා ගැනීමේ කටයුතුද සිදු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

පසුගිය කොරෝනා කාලයේ එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට ලබාදුන් රු. 20,000.00ක මුදල එම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා යොදවන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

දීර්ඝ කාලයක් නොමැතිව සිටි  වෛද්‍යවරයෙකු ඕපාත රෝහලට ලැබුණා. නමුත් පහසුකම් මදි.  පුද්ගලික නවාතැනක්  ලබාදීමටද  පහසුකම් ඇති  ස්ථානයක් නැහැ. ඕපාත රෝහලට ඉක්මණින්ම  වෛද්‍යවරුන්ට නේවාසික පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ලකුත්  රෝගීන් දස දෙනෙකුට පමණ ඇඳන් තැබිය හැකි  තත්වයේ  වාට්ටු සංකීර්ණයක්ද ඉදිකර ගැනීමට වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

අයවැය කෙටුම්පතක් ලෙස මේ සම්බන්ධ යෝජනා ලබාගෙන  මීට සති කිහිපයකට පෙර සංශෝධනය විය යුතු කාරණා සම්බන්ධයෙන් සාකාච්ඡාවක්ද පැවැත් වුවා.  කෙටුම්පතක් ලෙස ප්‍රාදේශීය සභා පනත යටතේ සම්මත වී තමයි ඒ ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ. අද දිනයේ කෙටුම්පත් අයවැයක් ලෙස ඉදිරිපත් වු අයවැය කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව සම්මත කරනවා කියා යෝජනා කරමි.

ගරු උප සභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා විසින් කල එම යෝජනාව ගරු මන්ත්‍රී, වික්‍රමනායක කරුණාරත්න චරිත් චතුරංග  මැතිතුමා විසින් ස්ථිර කරන ලදී.

ඒ අනුව 2021 වර්ෂයේ අයවැය කෙටුම්පත සභා සම්මත විය.

6.       යථා පරිදි කල් දී ඇති යෝජනා.

 1. ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා
 2. සභාවේ ජේ.සී.බී. යන්ත්‍ර‍ ඇතුළු සියළුම වාහන වලින් ලැබෙන ආදායම වෙනම ගිණුමක ගිණුම්ගත කිරීමටත් යන්ත්‍ර‍වල අළුත්වැඩියා කටයුතු සදහා යන වියදම් එම මුදල් වලින් ප්‍ර‍තිපුර්ණය කිරීමටත් තවලම සභාව යෝජනා කරන්නීය.

මෙම යෝජනාව ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කල අතර වෙනත් යෝජනා හා විරෝධතා නොමැති බැවින් උප සභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා විසින් ස්ථිර කිරීමෙන් අනතුරුව සභාවේ අනුමැතිය ලැබිණි.

 1. ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහනට අනුව ට්‍රැක්ටරයට සවි කරන ලද තණකොල කපන යන්ත්‍ර‍යක් මිලදී ගැනීමට තවලම සභාව යෝජනා කරන්නීය

මෙම යෝජනාව ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර වෙනත් යෝජනා හා විරෝධතා නොමැති බැවින් ගරු උපසභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා විසින් ස්ථීර කිරීමෙන් අනතුරුව සභාවේ ඒකමතික අනුමැතිය ලැබිණි.

 1. ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහනට අනුව සභාව සදහා කුඩා පරිමාණයේ තණකොල කපන යන්ත්‍ර‍යක් මිලදී ගැනීමට තවලම සභාව යෝජනා කරන්නීය

මෙම යෝජනාව ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර වෙනත් යෝජනා හා විරෝධතා නොමැති බැවින් ගරු උපසභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා විසින් ස්ථීර කිරීමෙන් අනතුරුව සභාවේ ඒකමතික අනුමැතිය ලැබිණි.

 1. දාම්මල ගම මහකුඹුර පිටවාන සදහා බෝක්කු ලබා දිමට තවලම සභාව යෝජනා කරන්නීය

මෙම යෝජනාව ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර වෙනත් යෝජනා හා විරෝධතා නොමැති බැවින් ගරු මන්ත්‍රී චින්තක තුඩුවගේ මැතිතුමා විසින් ස්ථීර කිරීමෙන් අනතුරුව සභාවේ ඒකමතික අනුමැතිය ලැබිණි.

 • 2019.12.31 දිනට වසර දෙකක කාලයක් ඉක්මවා ඇති ආදායමට ගෙන නොමැති තැන්පතු ආදායමට ගැනීමට තවලම සභාව යෝජනා කරන්නීය

මෙම යෝජනාව ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර වෙනත් යෝජනා හා විරෝධතා නොමැති බැවින් ගරු උපසභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා විසින් ස්ථීර කිරීමෙන් අනතුරුව සභාවේ ඒකමතික අනුමැතිය ලැබිණි

7. 2020 නොවැම්බර්   මස ලැබීම් ගෙවීම් සාරාංශය ඉදිරිපත් කිරීම

ලැබීම්
වරිපනම් හා බදු9598.72 
කුලී මුදල්265390.00 
බලපත්‍ර ගාස්තු1000.00 
සේවා සඳහා ගාස්තු67490.00 
දඩ මුදල්293500.00 
වෙනත් ආදායම්24255.51 
වෙනත් ආධාර1444521.12 
මූල ධන ලැබීම්297229.11 
සේවක ණය ලැබීම්73100.00 
වෙනත් ආදායම්1724.00 
10% මුද්දර ගාස්තු100.00 
සභික දීමනා285000.00 
පුස්තකාල තැම්පත්1250.00 
උපාධිධාරී දිමනා60000.00 
අත්තිකාරම්  
 සම්පූර්ණ එකතුව 2824158.46
ගෙවීම්  
වැටුප්  හා දීමනා1926522.89 
ගමන් වියදම්18318.91 
දීමනා  – මන්ත්‍රී දීමනා285000.00  
            – සම්බන්ධීකරණ දීමනා13000.00  
            – රාජකාරී ගමන් වියදම්   
            – පරිවර්තිත ගමන් වියදම්   
            – මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ ඉන්ධන දීමනා21000.00  
            – මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ දුරකථන දීමනා7000.00326000.00 
සැපයුම් හා උපකරණ264146.04 
ප්‍රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව102977.02 
ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා ආවශ්‍යක සේවා45174.68 
ආධාර මුදල් දායක මුදල් හා සහනාධාර  
ප්‍රාග්ධන වැය297229.11 
අත්තිකාරම්100000.00 
ණය හිමියෝ  
අතරැදවුම්265225.24 
දේපළ ණය පොළී  
වෙනත්60500.00 
සම්පූර්ණ එකතුව 3406093.89

8. පසුගිය මස ගෙවීම් වාර්තාව සම්මත කිරීම

2020 ඔක්තෝම්බර් මස 20 වන දින පෙ.ව. 9.00 ට තවලම ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවති මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති කමිටුව ගරු සභාපතිතුමාගේ හා පහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

ගරු සභාපති           –     බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

ගරු උප සභාපති –     ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා

ගරු මන්ත්‍රී        –     එම්.ජී.සරත්චන්ද්‍ර මැතිතුමා    

ගරු මන්ත්‍රී        –     යූ.ජී. සමන් කුමාර මැතිතුමා        

ගරු මන්ත්‍රී        –     චින්තක තුඩුවගේ  මැතිතුමා

ගරු මන්ත්‍රී        –     ප්‍රදීප් ලොකුනාරංගොඩ  මැතිතුමා

පැමිණ සිටින සියළුම මන්ත්‍රීවරුන් හා ලේකම් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් ගරු සභාපතිතුමා විසින් පිළි ගැනීමෙන් අනතුරුව මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ කටයුතු ආරම්භ විය.

ඒ අනුව පහත සදහන් ගෙවීම් වවුචර්පත් සඳහා ගෙවීම් සිදු කිරීමට නිර්දේශ ලබා දීම පිණිස වවුචර් පත් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

අංකයගෙවීම් ලබන්නාගේ නමවිස්තරයමුදල
1.1කේ.එන්.චන්ද්‍රසිරි මහතා, වාසනා  මෝටර්ස්, හබරකඩ.ආදාහනාගාරයේ  ජෙනරේටරය අලුත්වැඩියා කිරීම  වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම2500.00
1.2නීතීඥ විවේකා දර්ශනී සමරනායක මිය, කොටුව, ගාල්ල.L – 2840 නඩුව  සඳහා  පෙනී සිටීම  වෙනුවෙන් නිතීඥ හා අධි නීතිඥ ගාස්තු ගෙවීම7,500.00
1.3විගණකාධිපති, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව, බත්තරමුල්ල.2019 වර්ෂය සඳහා  විගණන ගාස්තු  ගෙවීම127,656.00
1.4නෙට් කම්පියුටර්ස්, තවලම හන්දියපාට A4  බන්ඩලයක් මිලදී ගැනීම720.00
1.5බටහේන හාර්ඩ්වෙයාර්, තවලම.කාර්යාලය පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය, රබර් අත්මේස්,  ප්ලග් ටොප් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම815.00
1.6මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ප්‍රියන්ත හිරිමුතුගොඩ  මහතා  ආහාර සාම්පල්  රැගෙනයාම වෙනුවෙන්  රාජකාරී ගමන් වියදම්  දීමනා ගෙවීම400.00
1.7සී/ස යක්කලමුල්ල විවිධ සේවා  සමූපකාර  සමිතියසභාවේ  PF- 7467 කැබ් රථයට ඉන්ධන  ලබා ගැනීම  වෙනුවෙන්  2020 අගෝස්තු  මස බිල්පත පියවීම.46,800.00
1.8රෝයල් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර්, තවලම.ආදාහනාගාරයේ  විදුලි  පරිපථය හා ගෑස් පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව සදහා  ලබාගත් ද්‍රව්‍ය  හා උපකරණ  වෙනුවෙන්  මුදල් ගෙවීම.3,723.00
1.9රෝයල් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර්, තවලම.ට්‍රැක්ටර් බවුසරයේ වතුර කරාමය සවි කිරීම සඳහා  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්  මුදල් ගෙවීම635.00
1.10රෝයල් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර්, තවලම.සභාවේ අවශ්‍යතාවන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ  මිලදී ගැන20,350.00
1.11රන්මීර්  හෝල්ඩින්ග් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, තවලම.සභාවේ වාහන හා තණකොල කපන යන්ත්‍ර සඳහා  ඉන්ධන ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්  බිල්පත් පියවීම53,136.08
1.12ජයසේන වික්‍රමතුංග මයා, බටහේන හාර්ඩ්වෙයාර්, තවලම.ආයුර්වේදය හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු  සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්  මුදල් ගෙවීම1,340.00
1.13එච්.එල්.  ජයසේන මහතා, ලියනගේ ස්ටෝර්ස්, තවලම. 2020.09.22 දින  සභා රැස්වීමේ සංග්‍රහ වියදම්  සඳහා බිල්පත පියවීම635.00
1.14එම්.ඒ.එස්.යූ.කේ. දේශප්‍රිය මහතා, දේශප්‍රිය බේක් සිටි, තවලම.2020.09.22 දින සභා රැස්වීමේ සංග්‍රහ වියදම් වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම775.00
1.15ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ගාල්ල.ඕපාත උප කාර්යාලයේ 2020 සැප්තැම්බර් මස විදුලි බිල පියවීම  368.10
1.16ගරු උප සභාපති  ආනන්ද රත්නායක මහතා,  ප්‍රාදේශීය සභාව, තවලම.   2020 ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර් මාසවල  දුරකථන දීමනා ගෙවීම4,500.00
1.17ගරු උප සභාපති  ආනන්ද රත්නායක මහතා,  ප්‍රාදේශීය සභාව, තවලම.2020 ජූලි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා මාසවල  ඉන්ධන දීමනා ගෙවීම9,000.00
1.18ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීනී,  ඒ.ඩබ්.එස්. කේමාවතී මිය  2020 ජුනි සිට  ඔක්තෝම්බර්  දක්වා  ඉන්ධන දීමනාව ගෙවීම15,000.00
1.19ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීනී,  ඒ.ඩබ්.එස්. කේමාවතී මිය  2020 ජුනි – ඔක්තෝම්බර්  දක්වා දුරකථන දීමනා  ගෙවීම5,000.00
1.20ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීනී,  තරංගනී අලුත්වත්ත මිය  2020 ජුනි  සිට ඔක්තෝම්බර්  දක්වා දුරකථන දීමනා ගෙවීම5,000.00
1.21ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීනී,  තරංගනී අලුත්වත්ත මිය2020  මැයි – සැප්තැම්බර්  මස දක්වා ඉන්ධන දීමනා ගෙවීම15,000.00
1.22ගරු ප්‍රාදේශීය සභා  මන්ත්‍රී එස්. ජයන්ත මහතා2020 ජූලි – සැප්තැම්බර් දක්වා  ඉන්ධන දීමනා ගෙවීම9,000.00
1.23ගරු ප්‍රාදේශීය සභා  මන්ත්‍රී එස්. ජයන්ත මහතා2020 ජූලි – සැප්තැම්බර්  දක්වා දුරකථන දීමනා ගෙවීම3,000.00
1.24ජයසිරි සර්විස් සෙන්ටර්, ඕපාතසභාවේ LL 7655 කෘ  කැබ් රථය සර්විස් කිරීම වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම12,390.00
1.25ජයසිරි සර්විස් සෙන්ටර්, ඕපාතසභාවේ PF 7467 කැබ් රථය යන්ත්‍රය  සර්විස් කිරීම වෙනුවෙන්  මුදල් ගෙවීම20,144.00
1.26ජයසිරි සර්විස් සෙන්ටර්, ඕපාතසභාවේ ZA 4996 ජේ.සී.බී. යන්ත්‍රය සර්විස්  කිරීම වෙනුවෙන්  මුදල් ගෙවීම34,520.00
1.27ආදාහනාගාර සහායක, පී.එල්. ඉන්දික තරංග මහතා2020 සැප්තැම්බර් මස අතිකාල දීමනා ගෙවීම8,250.00
1.28ආදායම් පරීක්ෂක, කේ.එන්. චාමිනී මිය2020 සැප්තැම්බර් මස පරිවර්තිත ගමන් වියදම් දීමනා ගෙවීම3,800.00
1.29ආදායම් පරීක්ෂක, කේ.එන්. චාමිනී මියපුහුණු වැඩසටහනකට යාම වෙනුවෙන් රාජකාරී ගමන් වියදම් දීමනා ගෙවීම1,980.00
1.30තාක්ෂණ සේවා නිලධාරී, කේ.එම්.ඉරේෂා මල්කාන්ති මෙය2020 සැප්තැම්බර් මස පරිවර්තිත ගමන් වියදම් දීමනා ගෙවීම5,500.00
1.31ලේකම්, කේ.ජී. ගුණසේන මයාපුහුණු වැඩසටහනකට  යාම වෙනුවෙන්  රාජකාරී ගමන් වියදම් දීමනා ගෙවීම.1,610.00
1.32රියදුරු, සරත් කුමාර විජේසිංහ මයා2020 අගෝස්තු මස රාජකාරී ගමන් වියදම් දීමනා  ගෙවීම7,700.00
1.33රියදුරු, සරත් කුමාර විජේසිංහ මයා2020 සැප්තැම්බර්  මස  රාජකාරී  ගමන් වියදම් දීමනා  ගෙවීම.7,700.00
1.34රියදුරු, සරත් කුමාර විජේසිංහ මයා2020 ජූලි මස   රාජකාරී  ගමන් වියදම්  දීමනා ගෙවීම. 6,300.00
1.35රියදුරු, සරත් කුමාර විජේසිංහ මයා2020 ජූලි මස අතිකාල දීමනා ගෙවීම9,496.00
1.36රියදුරු, සරත් කුමාර විජේසිංහ මයා2020 අගෝස්තු මස අතිකාල දීමනා ගෙවීම9,496.00
1.37රියදුරු, සරත් කුමාර විජේසිංහ මයා2020 සැප්තැම්බර් මස අතිකාල දීමනා ගෙවීම9,496.00
1.38රියදුරු, සරත් කුමාර විජේසිංහ මයාසභාවේ PF  7467  කැබ් රථයට බැටරියක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන්  අතින් වැය වූ මුදල් ගෙවීම.17,032.80
1.39කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී, එච්.අයි.ජී. නිහාල් මහතානඩු කටයුත්තක් සඳහා යාම වෙනුවෙන් රාජකාරී  ගමන් වියදම්  දීමනා ගෙවීම.1,076.00

ඉහත ඉදිරිපත්  කරන ලද සියලුම ගෙවීම් වවුචර්පත් සඳහා මුදල් ගෙවීමට කමිටුවේ අනුමැතිය ලැබිණි.

ඒ අනුව අද දිනට නියමිත වැඩ කටයුතු අවසන් බැවින් ගරු සභාපතිතුමාගේ ස්තූති කථාවෙන් පසු කමිටුවේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන ලදී.

ගරු සභාපති           –     බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

ගරු උප සභාපති       –     ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා

ගරු මන්ත්‍රී        –     එම්.ජී. සරත්චන්ද්‍ර මැතිතුමා

ගරු මන්ත්‍රී        –     යූ.ජී. සමන් කුමාර මැතිතුමා

ගරු මන්ත්‍රී        –     චින්තක තුඩුවගේ මැතිතුමා

ගරු මන්ත්‍රී        –     ප්‍රදීප් ලොකුනාරංගොඩ මැතිතුමා

පසුගිය මස ලැබීම් ගෙවීම් සාරාංශය හා පසුගිය මස ගෙවීම් වාර්තාව සත්‍ය වාර්තාවක් බවට ගරු උප සභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා යෝජනා කල අතර ගරු මන්ත්‍රී වන්නිආරච්චිගේ රත්නසිරි මැතිතුමා විසින් ස්ථීර කිරීමෙන් අනතුරුව සභා සම්මත විය.

9. වෙනත් කරුණු

   ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ හා මන්ත්‍රීතුමියන්ලාගේ  අදහස්

 • ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

ගරු සභාපතිතුමන් විශේෂ නිවේදන යටතේ බස් නැවතුම්පොළ සඳහා ඉඩම පවර ගැනීමේදී ඉදිරිපත් කල ගැටළුව ඒ සදහා ගිවිසුම්ගත වීමට බාධාවක්ද යන්නයි.

මේ සදහා පිළිතුරු ලබා දෙමින් ගරු සභාපතිතුමන් ප්‍ර‍කාශ කළේ  එසේ බාධාවක් නොමැති බවත් නිසි ආකාරයෙන් මුදල් ගෙවිය යුතු ප්‍ර‍මාණය දැන ගෙන මුදල් ගෙවීම සිදු කල යතු බවයි.

නැවතත් අදහස් දැක්වු ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමන්, යම් කාර්යයක් කරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි හා නිරවුල් භාවයක් තිබිය යුතුය. ආයෝජනය කරන මුදල් පිළිබඳව සේම කිරීමට සුදානම් වන ව්‍යාපෘතිය  විශ්වාසවන්තව, අර්බුදයකින් තොරව සිදු කල යුතුය. මෙයට සම්බන්ධ ඉඩමේ මුලික හිමිකරුවන් පවසන්නේ මෙය ඔවුන්ට හිමි ඉඩමක් බවයි. භුමිය සම්බන්ධයෙන් නිරවුල් භාවයක් නැහැ. මැනුම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔවුන් නොදැනුවත්ව අවසරයකින් තොරව සිදුවු වංචනික ක්‍රියාවක් ලෙසයි. මෙයට විරුද්ධව නිතීමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ඔවුන් ප්‍ර‍කාශ කරනවා.

මෙසේ නිරවුල් භාවයට පත් කර නොගන්නා ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මුදල් ආයෝජනය කිරීම අවධානම්. ඒ ගැන සැලකිලිමත් වී කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. මේ කටයුතු නිරවුල් කරගෙන මේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සුදුසු යැයි යෝජනා කරමි.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා.

මැනුම් වාර්තාව නැවත ලබා ගන්නේ පැහැදිලි නිරවුල් භාවයක් නැවත අවශ්‍ය නිසාය. පෙර මැනුම් කටයුතු අවස්ථාවේ සභාව ඉදිරිපත් වී නැහැ. එහිදී පැහැදිලිව කියා තිබෙනවා මේ ඉඩම රජයේ ඉඩමක් බව. ඔප්පුවේ කිසිම තැනක වගුර බිමක් යැයි සදහන් වී නැහැ. අක්කර ප්‍ර‍මාණය අක්කර 1යි රූඩ් 02යි පර්චස් ප්‍ර‍මාණයකුයි ඇත්තේ. ඉඩම් කොමසාරිස්තුමන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යලයේ නිලධාරීන් ගෙන්වා ප්‍ර‍කාශ කලේ මෙපමණ ඉඩම් ප්‍ර‍මාණයක් මෙම ස්ථානයේ නොමැති බවයි. මේ නිසා තමයි මෙය පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා නැවත වරක් සුදානම් වුයේ. ප්‍ර‍ථම මැනුම් අවස්ථාවේදී සභාව ඉදිරිපත් වී නැති නිසා මෙත්තානන්ද මහතා සියලු ඉඩම් තමන්ගේ බවට ප්‍ර‍කාශ කොට තිබෙනවා.

 • ගරු මන්ත්‍රී ප්‍රියන්ත සේනාධීර මැතිතුමා,

කුඩුගල්පළ කාපට් මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් මා ගිය සභා වාරයේදී සභාපතිතුමාගෙන් හා ලේකම් තුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියා පැමිණිල්ලේ පිටපතක් ලබා ගෙන අදාළ ස්ථාන වලට යොමු කර අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස.  ඒ සම්බන්ධයෙන් කුමක් සිදු වුවාදැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යයි.

මේ සදහා පිළිතුරු ලබා දුන් ගරු සභාපතිතුමන්, මෙම මාර්ගය සම්පුර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය කරන බව මහා මාර්ග ඉංජිනේරුතුමන් ප්‍ර‍කාශ කළා.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

ඕපාත හත්කන්ද ක්‍රීඩාපිටිය මැදින් පාරක් කපනවා කියා අපට චෝදනා එල්ල වුණා. නොයෙකුත් දේ වලට විවිධ පුද්ගලයන් මෙම ක්‍රීඩාපිටිය ඉල්ලා සිටියත් අපි ලබා දුන්නේ නැහැ. අපි ඒවා ලබා නොදී  ආරක්ෂා කරගෙන සිටියා.  ක්‍රීඩාපිටියේ අනෙක් පැත්තේ අයට ගමන් කිරීමට පාරක් ලබා දෙන ලෙස අපෙන් ඉල්ලීම් කළා.  එවිට  ඉඩම මායිම දිගේ වටේට  පාරක් ලබා දීමට හැකි බව දන්වා සිටියා. ක්‍රීඩාපිටිය වටේට නිවෙස් වලට මෙන්ම කුඹුරු වලට යා හැකි ආකාරයේ    මාර්ගයක් තමයි සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ. කොපමණ කීවද ඔවුන් පිළිගන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩා පිටිය මැදින් පාරක් යන බව තමයි ඔවුන් ප්‍ර‍කාශ කරන්නේ. ජනතාවට මෙපමණ කාලයක් නොතිබුණ දේ ලැබුණු විට එය හෑල්ලුවට ලක් කරනවා. 

 • ගරු ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

ක්‍රීඩාපිටියේ ඉදිකිරීම් අලංකාරවත්ව සිදු කොට තිබෙනවා. මේ කියන ගැටළුව විසදීමට  ඕනෑ තරම් ක්‍ර‍ම තිබෙනවා.  මාර්ගය සැකසීමට සූදානම් කර තිබූ ආකාරයට නම්, එය ක්‍රීඩාපිටියට ගැලපෙන්නේ නැහැ. වියදම් කොට ක්‍රීඩාපිටියක් ඉදිකලේ ඇයි කියා ජනතාව ප්‍ර‍ශ්න කරනවා.  මා යන විටත් ඒ අය  පුද්ගලිකව පාර කපනවා.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

අප පැහැදිලිව කියා සිටියා පිට්ටනිය වටේටයි පාර ලබා දෙන්නේ කියා. කුඹුරු වලටත් නිවෙස් වලටත් යාමට හැකි ලෙසයි මෙය සකසන්නෙ.  මැෂින් යෙදීමට කලින් ශුද්ධ කරලා බලනවා කෙසේද මාර්ගය සකස් කරන්නේ කියා.

 • ගරු මන්ත්‍රී ලොකු නාරංගොඩ ප්‍ර‍දීප් පුෂ්ප කුමාර මැතිතුමා

2015 වර්ෂයේ අමානුෂික ලෙස  තලංගල්ල ගල්කන්ද ප්‍රදේශයේ පවුල් 18ක් එළියට දැම්මා. ඒ පවුලක එක් පුද්ගලයෙක් තමයි හත්කන්ද ප්‍රදේශයේ නිවසක් සාදාගෙන සිටින්නේ. එහිදී ද ඔවුන්ට යාමට ඇති මාර්ගය අවහිර කළා. එවිට කෑ ගැසීමට කිසිම කෙනෙක් සිටියේ නෑහැ. කෑ ගහන අයට ඕනෑ තරම් කෑ ගැසීමට ඉඩ දී කොතනින් හෝ මෙම නිවෙස් හිමියන්ට ඒ මාර්ගය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. සෑම ගමකටම ලක්ෂ 20 බැගින් ලබා දී කාපට් කරනවා. සෑම වසමකටම නිවසක් ගානේ ලබා දී  එහි වැඩ කරගෙන යනවා.  ඒ වාගේම  රැකියා පහක් හයක් එක් වසමකට ලැබී තිබෙනවා. ඒවා බලා සිටීමට  බැරි කුහකයන් තමයි කෑ ගසන්නේ. සභාපතිතුමන් ගත් තීරණය නිවැරදියි. මා ඉල්ලා සිටිනවා එම පුද්ගලයන්ට එම මාර්ගය ලබා දෙන්න කියලා.

 • ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතුමා

ප්‍රදේශයේ කොරෝනා රෝගීන් වාර්තාවීම පිළිබද විවිධ අදහස් හුවමාරු වන බැවින් ඒ පිළිබද නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

 • ගරු මන්ත්‍රී සුනිල් ශාන්ත කලංසූරිය මැතිතුමා

2021 වසරේ අයවැය යෝජනා සඳහා මාගේ යෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් වී තිබීම සම්බන්ධයෙන් සතුට ප්‍ර‍කාශ කරනවා. අපට ආණ්ඩුවක්, ජනාධිපතිවරයෙක් සිටින යුගයක මේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට  ශක්තිමත් නායකයෙක් වාගේම ශක්තිමත් වැඩකරුවෙකුද සිටිය යුතුය. ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින එකම නායකයා තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අනිවාර්යෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන යායුතු යැයි මා යෝජනා කරනවා.  එතුමා තමයි ප්‍රාදේශීය සභා මනිත්‍රීවරයෙකුට උදව්වක් කිරීමට සිටින එකම නායකයා. 

ඇල ඉහල ප්‍රදේශයේ තරුණයන්ට ක්‍රීඩා කිරීම සදහා වොලිබෝල් හතරක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාගේ අයවැය කෙටුම්පතට  මාගේ සහයෝගය ප්‍ර‍කාශ කරනවා.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

මා ඒ යෝජනාව ස්ථීර කරනවා.  බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාර්ලාමේන්තු එනවා කියන්නේ අපේ මන්ත්‍රීතුමන්ලාට ලොකු හයියක්.  එතුමා වාගේ නායකයෙක් පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ඕන. අපි පහළ සිට කුමක් කීවද ඒ ගැන හොඳ අවධානයක් යොමු කර කටයුතු කරන අයෙක්. එතුමා කොරෝනා වසංගත කාලය තුල ජනතාව වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කළා.

 • ගරු මන්ත්‍රී වෙදගේ ප්‍රියන්ත සේනාධීර මැතිතුමා

ප්‍ර‍ධාන පක්ෂ හතරක් පරාජය කොට ඉතාමත් කෙටි කලකදී දැවැන්ත පක්ෂයක් නිර්මාණය කර එය විජයග්‍ර‍ණය කරා ගෙන ගිය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුලත් කර ගැනීමට ජාතික මට්ටමේ නායකත්වය ලබා දෙන්නේ  ගරු සම්පත් අතුකෝරල මැතිතුමායී. එය අපට ලොකු ගෞරවයක්. ඒ සදහා ශක්තියක් වෙමින් තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු වශයෙන් එතුමා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනවිත් පළාත් පාලන ආයතන  විෂය  එතුමන්ට ලබා දීමට  කටයුතු කරමු කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  එතුමා ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිධූර දැරූ කාලයේ තමයි  ඔබතුමන්ට වැඩිම භාණ්ඩ ප්‍ර‍මාණයක් ප්‍ර‍තිපාදන ප්‍ර‍මාණයක් ලෙස ලබා දී තිබෙන්නේ.  අප වාගේ දුප්පත් සභාවකට  දැනට සිටින මැති අමතිවරු බැලුවේ නැති වුණාට අපට දැඩි විශ්වායක් තිබෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා  සොයා බලාවි කියා.ජනාධිපතිතුමන්ටත් අගමැතිතුමන්ටත් මේ පිළිබදව දැනුම් දීමට කටයුතු කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටිනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා  පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන්න කියා  යෝජනාවක් සම්මත කර ගන්නා ලෙස පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි සියලු පළාත් පාලන ආයතන වලට දැනුම් දෙන්න කියා මම යෝජනා කරනවා.

 • ගරු මන්ත්‍රී වන්නි ආරච්චිගේ රත්නසිරි මැතිතුමා

2021 අයවැය සදහා පුර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා.අවුරුදු 25ක් පමණ සභාපතිතුමන් අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කලා.ඒ සෑම වසරකදීම ප්‍ර‍ශ්නයක් නොමැතිව සම්මත වුනා.සමහර සභාවල විපක්ෂය විසින් අයවැය පරාජය කරනවා.අපේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂයෙන් සහයෝගය ලැබෙනවා.විපක්ෂයේ අයකු ඉල්ලිමක් කලද පක්ෂ භේදයක් නොමැතිව සභාපතිතුමන් සහයෝගය ලබා දුන්නා.ගාමිණි රාජපක්ෂ මැතිතු         මා පුංචි අඩුපාඩුවක් පෙන්වා දුන්නා.එය එතුමාගේ වගකීම.සෑම කොට්ඨාශයකම යෝජනා අයවැය ලේඛණයට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.පසුගිය වර්ෂ වල සභාවට මුදල් තිබුනේ නැහැ.නමුත් සභාපතිතුමන් ශ්‍ර‍මදාන ආදිය සංවිධානය කර අපට සහයෝගය ලබා දුන්නා.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට පළවෙනි අත්සන   සම්පත් අතුකෝරළ මැතිතුමන් යොදා තිබෙනවා.බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පක්ෂය සාදන විට බොහෝ මන්ත්‍රීවරු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගියා.පොහොට්ටුව සාදා වසර හතරක් තුල සියළු මැතිවරණ ජයග්‍ර‍හනය කිරීමට සමත් වුණා.ඉදිරියේදී අප වැනි දුප්පපත් සභාවලට ශක්තියක් වීම සදහා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන ඒමට මාගේද ඒකමතික අනුමැතිය පළකරනවා.දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීමේ සභාපති ධුරය සම්පත් අතුකෝරාල මැතිතුමා හොබවන බැවින් එතුමාගෙන් අපට ලොකු ශක්තියක් ලැබේවි.

මල්හතාව ප්‍රදේශයේ ජල ප්‍ර‍ශ්නය විසදුවා.බඩාමුණ ක්‍රිඩාපිටිය අසල වැලි ගොඩ දැමීම සිදු කරනවා.මේ ක්‍රියාව නතර කිරීම සදහා ක්‍රිඩාංගනයට ගේට්ටුවක් සවිකිරීමට කටයුතු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

2021 වසරේ අවයැය යෝජනා වලින් වැඩි කොටසක් කිරීමට ශක්තිය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

මොහාන් පී සිල්වා මැතිතුමන් අධිකරණ ඇමතිවරයාව සිටින කාලයේ සිංහල, දෙමළ සම්බන්දතාවයක් තිබෙන ප්‍රදේශවලට  සම්බන්ධ ව්‍යාපාති යෝජනාවක් ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දුන්නා. මා ඒ සඳහා  සෑම කොට්ඨාශයකටම අදාළ වන සේ යෝජනා සකස් කර ලබා දුන්නා. ඒ සියල්ල අනුමත වී පැමිණ තිබෙනවා.

මුදල් ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගත හැකි තරුණ මන්ත්‍රීවරුන් මෙහි සිටිනවා.කැපවීම තුලින් ගම්වල වැඩකර ගන්න පුලුවන්.

 • ගරු මන්ත්‍රී ගාමිණී රාජපක්ෂ මැතිතුමා

ඔබතුමන්ලාට සිතෙනවා ඇති මම පෙන්වා දුන්නේ පුංචි කාරණයක් කියා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා බරපතල කාරණයක් තමයි පෙන්වා දුන්නේ කියා. කෙටුම්පත කියා මාතෘකාව යොදා  ඇතුලේ ප්‍ර‍තිපත්ති ප්‍ර‍කාශය කියා තිබුනා. අය වැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීම ගැටළුවක් නොවෙයි. මෙය වෙනස් වූ කාරණා දෙකක් නිසයි. මා විරෝධය දැක්වූයේ.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

අයවැය ලේඛනය හොරෙන් සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.  සභා වාර්තාව වුවද සම්මත වූ පසුව උසාවිය වුවත් පිළිගන්නවා.  කෙටුම්පත් අයවැය වාර්ථාවද  සම්මත වූ පසුව තමයි විගණනයෙන්ද පිළිගන්නේ.

 • ගරු මන්ත්‍රීණී,අබේවික්‍රම විජේවර්ධන සූරියාරච්චි කේමාවතී  මැතිණිය

කොරෝනා රෝගය මර්දනය කිරීමට රජය ගන්නා සෑම වැඩපිළිවෙලක්ම සාර්ථක වේවා යැයි කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මා සභාවට පැමිණි දිනක දැකපු දෙයක් තමයි සභාවේ කම්කරුවන් පැමිණ වැඩ බිමට යාමට හැකියාවක් නැතිව  උදෑසන 10.00 පමණ වන තෙක් සභාවේ රැදී සිටිනවා. මෙම කම්කරුවන්ට  වැඩ බිමට යාමට  කෙසේ හෝ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න. සමහරු  යන්නේ පෞද්ගලික වාහන වලින් ආයුධ තබා එන්න තැනක් නැතිලු.  මේ වාගේ ගැටළු කිහිපයක් ඔවුන් ප්‍ර‍කාශ කළා. මා යෝජනා කරනවා මේ කම්කරුවන් වැඩ බිමට රැගෙන යාමට ක්‍ර‍මවේදයක් සකස් කරන ලෙස හෝ  කම්කරුවන්ට කෙලින්ම වැඩ බිමට යාමට උපදෙස් දෙන ලෙස. එවිට අපගේ කාලය, ශ්‍ර‍මය ඉතිරි වනවා.

මම යෝජනා කරනවා අපේ සභාවේ නියලෙන සෑම ලියවිල්ලක්ම මුද්‍ර‍ණය කිරීමට පෙර නැවත පසු විපරමක් කරන්න කියා එවැනි මුද්‍ර‍න දෝෂ නිසා  විගණන ප්‍ර‍ශ්නද ඇති විය හැකියි.

ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය කෙටුම්පත පිළිබඳ මහා වාද විවාද අවශ්‍ය නැහැ. ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත අයෙකුට නම්  තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අයවැය කෙටුම්පත සභාවට ඉදිරිපත් කළ පසු සංශෝධන ඇතුලත් කර, නැවත අයවැය ලේඛනයක් සකස් කරනවා. මේ ගැන දිගින් දිගටම කතා කරලා හිත් අමනාපකම් ඇතිකර ගන්න අවශ්‍ය නැහැ.  අපිව නිතරම විවේචනය කරනවා නම් හොඳයි එවිට වැරදි හදා ගැනීමට පුළුවන්. මා මෙසේ ප්‍ර‍කාශ කරන්නේ කාගේත් සහජීවනයටයි.  මේ රට ගොඩ නගන්න අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට අත දීමට හැකි එකම පුද්ගලයා  බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.  එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට කෙසේ හෝ රැගෙන ඒමට මාගේ ඒකමතික කැමැත්ත ප්‍ර‍කාශ කරන අතර, නීත්‍යානුකූලව ඒ කටයුතු සිදු කර  නැවත මේ රට  හරි මගට ගැනීමට හැකි වේ යැයි විශ්වාස කරනවා. හැමෝම කියනවා මා ආණ්ඩු පක්ෂයේ නොවෙයි කියා.මම ජනාධිපතිතුමන්ට අගමැතිතුමන්ට ඡන්දය ලබා දුන්නා එහෙත් මා ඡන්ද පෝලිම් වල ගියේ නැහැ.

චරිත් චතුරංග මන්ත්‍රීතුමා  කොට්ඨාශයට වැඩ කරනවා. ඒක නිසා අපට ගැටළුවක් නැහැ. තවලම කොට්ඨාශය වෙනුවෙන් අපට කිරීමට හැකි දේ සිදු කරනවා.  තවලම අශෝකාරාමයේ සත්පිරිත් දේශනාවක් සිදු කළා.  අලුතින් පැමිණි  තවලම අශෝකාරාම විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේට කොට්ඨාශය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා.  තවලම කොට්ඨාශය අනෙකුත් කොට්ඨාශ 10ම ඉක්මවා වැඩ කිරීමට චරිත් මන්ත්‍රීතුමන්ට ශක්තිය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.  මමද ඔහුට ඒ සදහා ශක්තිය ලබා දෙනවා.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

කම්කරුවන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ කෙළින්ම වැඩ බිමට යන ලෙසටයි නමුත් ඔවුන් එසේ නොකර නැති ප්‍ර‍ශ්න ඇති කර ගන්නවා. ඔබතුමන්ලා 18 දෙනාම එකම පක්ෂය ලෙස තමයි මා සළකන්නේ.  මොන දේශපාලන මතයේ සිටියත් ඔබතුමන්ලා අපට දක්වන සහයෝගයට ස්තූතීවන්ත වනවා.

 • ගරු මන්ත්‍රී, වික්‍රමනායක කරුණාරත්න චරිත් චතුරංග  මැතිතුමා

කොරෝනා වසංගතය මුළු ලෝකයම වෙලාගෙන ඇති මොහොතක අපේ රට තුළ ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඉතා සාර්ථකව මෙම රෝගය  මර්දනය කරමින් පවතිනවා. අගමැතිතුමා සඳහන් කළා සියලු පන්සල් වල පිරිත් සඡ්ජායනා කරන ලෙස.  තවලම කොට්ඨාශයේ අශෝකාරම විහාරස්ථානයේ පිරිත් සඡ්ජායනාවක් පැවතියා. ඊට අමතරව  විහාරස්ථාන දායක සභාව හා තරුණ බෞද්ධ සංගමය එකතුවී අශෝකාරාම විහාරස්ථාන ගම්වාසීන් සදහා සහ පිටත ගම් වලටත් බෙහෙත් බඩු බෙදා හැරියා. මේ සඳහා තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරිනිය ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය උපකාර කළා.   බෙහෙත් ද්‍ර‍ව්‍ය සපයා ගැනීමේදී අඩවි වන කාර්යාලයේ ප්‍ර‍ධාන නිලධාරීතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය උපකාර කළා.  මේ අය සඳහා ස්තූතිය ප්‍ර‍කාශ කරනවා. 

 තවලම සතිපොලේ මාළු ලෑල්ල ඉදිකර දැනට වසරකට අධික කාලයක් වනවා. එය තවලම සභාවේ තාක්ෂණික නිලධාරිනිය විසින් අධීක්ෂණය කළා. කොන්ත්‍රාත්කරුට ලැබියයුතු 10%ක රැදවුම් මුදල තවම ඔහුට ලැබී නැහැ. ඇස්තමේන්තු කළ ප්‍ර‍මාණයට වඩා වැඩි මුදලක්ද වැය වී තිබෙනවා. එයද තවම ලැබී නැහැ. කවුරුන් හෝ මාළු ලෑල්ල කඩලා  තිබෙනවා. කොන්ත්‍රාත්කරු සැලැස්මට අනුවයි ඉදිකිරීම් කරලා තිබෙන්නේ.  තාක්ෂණික නිලධාරිනිය මේ සදහා අත්සන් නොකරන නිසා ඔහුට මේ මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. මාළු ලෑල්ල කැඩීමේ වගකීම කිසිම අයෙකු භාර ගන්නේ නැහැ.  මේ මුදල් කොන්ත්‍රාත්කරුට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

මාළු විකුණන අය තමයි මේ ආකාරයට මාළු ලෑල්ල සකසාගෙන තිබෙන්නේ. ඕපාත පොලේ මාළු ලෑල්ල සම්බන්ධයෙන්ද මේ ප්‍ර‍ශ්නය සිදු වුණා. සභා තීරණයක් ගෙන අදාල මුදල ගෙවීමට කටයුතු කරන්නම්.

 • ගරු මන්ත්‍රී, වික්‍රමනායක කරුණාරත්න චරිත් චතුරංග  මැතිතුමා

මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ගරු චම්ලි විතානාච්චි මැතිතුමාගෙන්  රු.50000 ක මුදලක් ලැබුණා. තවලම දකුණ   ඉදිගහදෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කර ආරණ්‍ය මාර්ගයට කොරි පස් දැම්මා.ඒ සඳහා අතින් වැයවු මුදල් තවම ලැබී නැහැ.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් කර ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පියවර ගත හැක.

 • ගරු මන්ත්‍රී, වික්‍රමනායක කරුණාරත්න චරිත් චතුරංග  මැතිතුමා

තවලම කොට්ඨාශයේ මාර්ග සුද්ද පවිත්‍ර‍ කිරීමේ කටයුතු සඳහා කම්කරුවන් යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා ඇතුළු සැමට ස්තූති වන්ත වනවා.

ඔවුන්ගේ වැඩ අධීක්ෂණය සදහා සෑම දිනකම රැදී සිටීමට අපහසුයි.එම නිසා ඒ කාර්ය සඳහා නිලධාරීයෙකු පත්කරන ලෙස යෝජනා කරනවා.ඔවුන් උදේ කාලයේ වැඩ කරනවා.නමුත් වර්ෂාව ඇති වුවහොත් ඉන්පසු වැඩ කරන්නේ නැහැ.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

එවැනි තනතුරක් කාර්ය මණ්ඩල අනුමත කිරීම යටතේ ඉල්ලුම් කර තිබෙනවා.කම්කරු අධීක්ෂණයට වෙනම නිලධාරීයෙකු අවශයයි.කම්කරුවන් තවත් කම්කරුවකු යටතේ වැඩ කිරීමට කැමති නැහැ.කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ කෙනෙකු බදවා ගනු ලැබුවද ඔහුට පඩි සභා අරමුදලෙන් ගෙවීමට සිදු වන බැවින් එම කාර්ය දිගින් දිගටම සිදු කිරීම අපහසුයි.

 • ගරු මන්ත්‍රි චින්තක තුඩුවගේ මැතිතුමා

2021 අයවැය යෝජනා වලින් වැඩි ප්‍ර‍මාණයක් මේ සභා වාරයේ ක්‍රියාත්මක කොට අයවැය ප්‍ර‍තිපත්ති ප්‍ර‍කාශයේ සඳහන් කරුණුත් අයවැය යෝජනාවල සඳහන් කරුණුත් ඉෂ්ඨ කර ගැනීමට මේ සභාවට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සභාවෙන් ලබා දෙන විථී පහන් මේ වන විට ඇතිවී තිබෙන ප්‍රමාදයත් සමග බල්බ් 10 ලබාදුන හොත් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. මාස 4,5 කට පෙර තමයි නඩත්තු කිරීම සිදුකලේ. දැනට වසම් 5ක පමණ අක්‍රිය තත්වයේ පවතින විශාල ප්‍ර‍මාණයක් විථී පහන් තිබෙනවා.එක් වසමක විථී පහන් සම්පුර්ණ කල හොත් අනෙක් වසම්වලින් ගැටළු ඇති වනවා.එම නිසා මේ ගැන අවධානය යොමු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මේ දිනවල කාපට් මාර්ග ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වනවා.මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යපෘති යටතේ විවිධ සමාගම් යටතේ තමයි මේවා සිදු වන්නේ. මිලියන ගණනක් පාස් වුණු පාරවල් ඔවුන් ලාභය අරමුණු කරගෙන සිදු කිරීමේදී මාර්ගයේ ප්‍රමිතිය ගැන  ‍සිතන්නේ නැහැ. විවිධ සමාගම් විවිධ ආකාරයෙන් මාර්ග ඉදි කිරීම සිදු කරන්නේ. මේ පිළිබඳව ජනතාව ප්‍ර‍ශ්ණ කරනවා. ප්‍රදේශවාසීන් මේ පිළිබඳව ද ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දී තිබෙනවා මේ ආකාරයෙන් පාරවල් සැකසීම නිසා එහි කල් පැවැත්ම පිළිබඳ ගැටළු මතු වනවා. සභාවක් ලෙස මේ ගැටළුව පිළිබඳ මීට වඩා මැදිහත් වී කටයුතු කරමු.

 • ගරු  උප සභාපති ආනන්ද රත්නායක මැතිතුමා

අනුමත රෝල් වලින් මේ පාරවල් තැලෙන්නේ නැති එක ගැනද විශාල චෝදනාවක් තිබෙනවා ටොන් 04ට වඩා වැඩි රෝල් වලින් තලන්න අවශ්‍යයි. නමුත් ටොන් 3 ½ ප්‍ර‍මාණයකින් තමයි මේ මාර්ග තලන්නේ. උපරිම ලාභය පසු පස යමින් තමයි මේ සමාගම්  කටයුතු කරන්නේ. මාර්ගයේ ප්‍ර‍මිතිය ගැන සිතන්නේ නැහැ. පාරවල් වලින් ගලා බසින ජලය ප්‍ර‍මාණයට ඔරොත්තු නොදෙන සේ මේ මාර්ග සකස් කළහොත් පසුගිය ගං වතුර අවස්ථාවේදී මාර්ගයන්ට සිදු වු දේම තමයි එහිදි ද සිදුවන්නේ. මාර්ග ප්‍රමිතියට සකස් කිරීම පිළිබඳව රජය දැනුවත් කරන මෙන් ද ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒවාගේම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් මීට වඩා මාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා මැදිහත් වී අධීක්ෂණ කටයුතු කරන ලෙස ඔවුන්ට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

 • ගරු මන්ත්‍රී,ලොකු නාරංගොඩගේ ප්‍රදීප් පුෂ්පකුමාර කුමාර මැතිතුමා

ප්‍රාදේශීය සභාවට පැමිණි පසු මාගේ මුල්ම යෝජනාව තමයි තලංගල්ල කිතුල්දොළ ඇල්ල. එය මේ අයවැයටද ඇතුළත් වී තිබෙනවා. මා ඉල්ලා සිටිනවා. කිතුළ්දොළ ඇල්ල 2021 වර්ෂයේදීවත් සංවර්ධනය කොට සභාවට ආදායම් මාර්ගයක් උපයාගෙන සංවර්ධන යෝජනා සදහා එය ආදායම් මාර්ගයක් කරගන්නා ලෙස. 2021 අයවැයට මාගේ එකගත්වය පළකරමි. කලංසුරිය මන්ත්‍රීතුමන් සඳහන් කල ආකාරයට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ අනිවාර්යෙන්ම සිටිය යුතු පුද්ගලයෙක්. 2015 ජනාධිපතිවරණයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජය වී මැදමුලන නිවසට ගිය අවස්ථාවේ සිට නොයෙකුත් අවලාද ප්‍ර‍කාශ කරමින් මඩ ප්‍ර‍චාර දියත් කරන කරන වේලාවක එතුමා කළ මෙහෙවර අගය කරමි. එතුමන් කළ මෙහෙවර අප අත් විඳලා තිබෙනවා.  සිර ගත වී සිට නෙළුම් පොහොට්ටුව පක්ෂ ලාංජනය සකසා පක්ෂය නිර්මාණය කරන්නට නායකත්වය ලබා දුන් පුද්ගලයා තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. සෑම ග්‍රාම නිලධාරි වසකම සංවර්ධනය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කළ, උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන් සකස් කළ, රැකියා ලක්ෂයේ වැඩ සටහන නිර්මාණය කළ එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන්ගත යුතු පුද්ගලයෙක්. ඉදිරි කාලය තුළදී ජාතික ලැයිස්තුවෙන් හෝ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිය යුතු පුද්ගලයෙක් ලෙස මම ඒකමතිකව අනුමත කරනවා

මාර්ගවල කාපට් ඇතිරිමේදී ඇටඹතැන්න මාර්ගයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කියා සිටියා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් මාර්ග දෙපස කාණු කොන්ක්‍ර‍ට් නොකරන ලෙසට දන්වා ඇති බව.

විදුල කාර්මික නිලධාරී මහතා හදිසි අනතුරකින් රෝගී වී සිටින නිසාවෙන් එතුමා පැමිණෙන තෙක් තාවකාලිකව කෙනෙකු බදවා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

 • ගරු සභාපති බන්දුල විජේසේකර මැතිතුමා

ඔබතුමා කළ යෝජනාවට අපි විධිමත් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ප්‍රාදේශීය සභා පනතේ 19 (1) වගන්තියෙන් ඉල්ලීම කළ යුතුයි. දැනට ආදාහන ක්‍රියාකරු යොදවා විදුලි කාර්මික වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා.

 • ගරු මන්ත්‍රී වන්නි ආරච්චිගේ රත්නසිරි  මැතිතුමා

පනංගල බටහිර චමින්ද බොරලැස්ස මහතාගේ නිවසේ තමයි මෙවර කඨින චීවරය ජනතාවට වන්දනා කිරීමට තැබීම සඳහා කටයුතු සුදානම් කර තිබෙන්නේ. ඒ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට බල්බය දැල්වෙන්නේ නැහැ. කඨිනයට කලින් එය සකස් කර දෙන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.

 • ගරු මන්ත්‍රී වෙදගේ ප්‍රියන්ත සේනාධීර මැතිතුමා

   පාරවල් මනින විට සැලකිලිමත් වන්න. අවිනිශ්චිත මුදලින් අඩුපාඩු  සකසා දෙන්න. කොන්ත්‍රාත් සමාග‍ම් වලින්  කරන්නේ ඇස්තමේන්තුවට අනුව වැඩ කිරීමයි. එම නිසා අඩුපාඩු සකස් කර දෙන ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

10නොපැමිණීම

01.ගරු මන්ත්‍රී,මරදාන ගමගේ සරත්චන්ද්‍ර මැතිතුමා

02.ගරු මන්ත්‍රී උඩුමලගල ගමගේ සමන් කුමාර මැතිතුමා

03.ගරු මන්ත්‍රී, චානුක දයාංග එදිරිමාන්න මොහොට්ටි මැතිතුමා

04.ගරු මන්ත්‍රී,සමරසිංහ ජයන්ත මැතිතුමා

05.ගරු මන්ත්‍රී,මල්ගල්ල ලියනගේ නීල් චින්තක මැතිතුමා

පැමිණ සිටි සියළු දෙනාට ස්තූති කළ ගරු සභාපති තුමා දිනට නියමිත වැඩ කටයුතු අවසන් බැවින් ප.ව. 2.40 සභාවේ කටයුතු අවසන් කරන ලදී.

සභාපති,

ප්‍රාදේශීය සභාව,

තවලම.

Translate »